กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-วิทยาศาสตร์ ป.6
-วิทยาศาสตร์ ป.5
-วิทยาศาสตร์ ป.4
-- ความรู้รอบตัว
อินทราเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีและพื้นฐานอาชีพ
-คอมพิวเตอร์ ป.4
-คอมพิวเตอร์ ป.5
-คอมพวิเตอร์ ป.6

ห้องแล็บโรงเรียนดีใกล้บ้าน
-Pro/Dasktpo
-E-book
-Animation
-Powerpi

คลังข้อสอบ
- คณิตศาสตร์ ป.5